Lycksele kommun  
På denna sida presenteras Lycksele kommuns föreningsbidrag.
Vill du se mer information om ett specifikt bidrag väljer du länken Mer info i anslutning till bidragets presentation nedan.
Söka föreningsbidrag
Föreningsbidragen söks enbart via denna sida. För att kunna göra ansökan krävs giltigt användarnamn och lösenord. Behörig föreningsföreträdare söker om detta hos Fritidsenheten Bibbi Jonsson. Inloggade föreningar ges även möjlighet att se statistikuppgifter för sina bidrag samt även se status för alla sina nuvarande och tidigare ansökningar. OBS! BIDRAGSANSÖKAN KOMMER INTE ATT BEHANDLAS FÖRRÄN SAMTLIGA BILAGOR (DOKUMENT) TILL ANSÖKAN HAR SKICKATS IN.
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
KommunbidragKommunbidrag
Verksamhetsbidrag kulturföreningarAnsökan senastAnsökan
Årligt verksamhetsbidrag ges till föreningar och organisationer som sysslar med
konst, litteratur, musik, teater, film, foto, hembygdsvård eller annan kulturell
verksamhet.

Föreningar med stadgar, styrelse, kassaförvaltning och kontinuerlig verksamhet
inom den kulturella sektorn, kan efter ansökan erhålla årligt verksamhetsbidrag.

Mer info
 Ansökan kan ej göras på webben
Grund- & Volymbidrag Studieförbund  
Årligt kommunbidrag/verksamhetsbidrag för studieförbund verksamma i Lycksele kommun.

Grundregel
För att erhålla stöd från Kommunstyrelsen ska studieförbund vara godkänt för statsstöd av Riksdagen och Folkbildningsrådet.

Sista ansökningsdag 15 maj 2017.
Mer info
15 maj 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag Kulturprogram Studieförbund  
Årligt kommunbidrag för genomförda kulturarrangemang. Kan sökas av studieförbund verksamma i Lycksele kommun.

Grundregel
För att erhålla stöd från Kommunstyrelsen ska studieförbund vara godkänt för statsstöd av Riksdagen och Folkbildningsrådet.

Sista ansökningsdag 15 maj 2017.
Mer info
15 maj 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Bidrag till anställdaBidrag till anställda
Ansökan för lönebidagsanställdAnsökan senastAnsökan
Föreningar med anställda där föreningen erhåller statligt lönebidrag

* Bidrag utges med max 12 000 kr per år och heltidsanställd.
* Bidrag kan utgå till flera lönebidragsanställda per förening.
* Beslut om bidrag gäller enbart för ett kalenderår i taget.

Ansökan skall göras senast 31 januari.

======================================================================

Utbetalning av bidraget görs efter rekvisition från föreningen max 2 ggr/år,
dock senast 15 november 2017. Rekvisition görs via nätet, se nedan.
Med rekvisitionen skall bifogas kopia på löneutbetalning för perioden.
Vid första rekvisitionstillfället skall kopia på Beslutsunderlag/Överenskommelse, och Beslut om lönebidrag från Arbetsförmedlingen också skicka med.


Mer info
31 januari 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Rekvisition av bidrag för lönebidragsans  
Rekvisition av lönebidrag:
Utbetalning av bidraget görs efter rekvisition från föreningen max 2 ggr/år,
dock senast 15 november 2017.
Med rekvisitionen skall bifogas kopia på löneutbetalning för perioden.
Vid första rekvisitionstillfället skall kopia på Beslutsunderlag/Överenskommelse, och Beslut om lönebidrag från Arbetsförmedlingen också skicka med.
Mer info
15 november 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
LokalbidragLokalbidrag
Kostnader för hyrd lokalAnsökan senastAnsökan
Ansökan om lokalbidrag för hyrd lokal.

Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas allmänna villkor samt villkoren för sammankomstbidraget. Se www.lycksele.se/fritid

* Godkänd kostnad är marknadsmässig hyra för lokal eller anläggning (där
föreningen bedriver verksamhet för barn- och ungdomar 5 - 25 år eller för
personer med funktionsnedsättning och för pensionärsföreningar) eller lokalhyra för
föreningens kansli/administration.

* Bidraget utgår med max 50 % av sammanlagda godkända hyres- och driftskostnader för egen lokal, dock totalt högst 20000 kr per år och förening.

Lokalbidrag utgår inte för:
- förhyrda lokaler/anläggningar som ingår bland fritidsenhetens lokal- och anläggningsobjekt
- hyreslokaler eller anläggningar där förening genom överenskommelse med kommunen har en reducerad hyra
- lokaler som hyrs för arrangemang med entréavgift eller kommersiell verksamhet
- egna anläggningar som får kommunalt skötsel- och anläggningsbidrag
Mer info
15 november 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Driftkostnader för egen lokal  
Ansökan om lokalbidrag driftkostnader för egen lokal. OBS! Ansökan avser inte samlingslokaler.

Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas allmänna villkor samt villkoren för sammankomstbidraget. Se www.lycksele.se/fritid

* För egen lokal beräknas bidraget på lokalens driftkostnad (el, sop- vatten- avloppsavgifter, försäkring).

* Bidraget utgår med max 50 % av sammanlagda godkända hyres- och driftskostnader för egen lokal, dock totalt högst 20 000 kr per år och förening.

Lokalbidrag utgår inte för:
- egna anläggningar som får kommunalt skötsel- och anläggningsbidrag

Mer info
15 november 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
DriftbidragDriftbidrag
Driftbidrag SAMLINGSLOKALAnsökan senastAnsökan
Driftbidrag till samlingslokaler inom kommunens landsbygdsområden.

Bidrag utgår endast till en samlingslokal per by.
Bidrag utgår med 60 kr/m2, max 300 m2 yta
Fullt bidrag utgår endast till föreningar, där föreningens hyresintäkter för
samlingslokalen understiger 40 000 kr per år
Hyresintäkter 40 000 - 49 999 kr reduceras bidraget med 25%
Hyresintäkter 50 000 - 59 999 kr reduceras bidraget med 50%
Hyresintäkter 60 000 - 69 999 kr reduceras bidraget med 75%
Hyresintäkter 70 000 kr och högre utgår inte något bidrag

Mer info
15 november 2017 Till ansökan
StimulansbidragStimulansbidrag
StimulansbidragAnsökan senastAnsökan
Riktlinjer för Stimulansbidrag

Syftar till att stimulera och främja föreningslivets utveckling och insatser inom av Servicenämnden prioriterade områden:

o utveckling av nya och befintliga arrangemang
o drogförebyggande insatser
o insatser som främjar folkhälsan
o insatser som syftar till att bryta traditionella könsmönster
o ledarutbildning och ledarrekrytering
o övriga insatser som nämnden finner angelägna att ge stöd

Ansökan skall göras senast 2 månader innan insatsen påbörjas.
Ansökningarna prövas från fall till fall och är beroende av det anslag
som servicenämnden ställer till förfogande.
Mer info
15 november 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Skötsel- och anläggningsbidragSkötsel- och anläggningsbidrag
GräsfotbollsplanerAnsökan senastAnsökan
Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för gräsfotbollsplan

Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas allmänna villkor samt villkoren för sammankomstbidraget. Se www.lycksele.se/fritid

Villkor: 11-manna plan. Seriespel eller kontinuerlig verksamhet för barn och ungdomar.
Grundregel: Bidraget betalas ut i efterskott när föreningen redovisat verksamhet vid anläggningen.
Mer info
15 november 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Golfanläggning  
Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för golfanläggning

Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas allmänna villkor samt villkoren för sammankomstbidraget. Se www.lycksele.se/fritid

Grundregel: Bidraget betalas ut i efterskott när föreningen redovisat verksamhet vid anläggningen.
Mer info
15 november 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Motoranläggningar  
Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för motoranläggningar.

Föreningen ska uppfylla bidragsriktlinjernas allmänna villkor samt villkoren för sammankomstbidraget. Se www.lycksele.se/fritid

Bidraget avser Lycksele Motorklubbs motoranläggningar.

Grundregel: Bidraget betalas ut i efterskott när föreningen redovisat verksamhet vid anläggningen.
Mer info
15 november 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Slalomanläggningar  
Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för slalomanläggningar. (Ej Bockslidenanläggningen)

Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas allmänna villkor samt villkoren för sammankomstbidraget. Se www.lycksele.se/fritid

Grundregel: Bidraget betalas ut i efterskott när föreningen redovisat verksamhet vid anläggningen.
Mer info
31 maj 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Skidspår  
Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för skidspår.

Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas allmänna villkor samt villkoren för sammankomstbidraget. Se www.lycksele.se/fritid

Skidspåret skall vara minst 2 km långt.
Skötselbidraget är 9 500 kr/säsong för elspår och 3 700 kr/säsong för dagljusspår.
Om skidspåret är kortare reduceras bidraget.

Redovisning av antalet skötseltimmar och hur mycket spåret har använts, görs senas 31 maj.

Minimikravet för skötseln av skidspår är 30 timmar/säsong.

Under säsongen kommer slumpvis kontroll av spårskötseln att göras.
Mer info
31 maj 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Isbanor  
Ansökan om skötsel- och anläggningsbidrag för isbana.

Bidraget kan sökas av förening som uppfyller bidragsriktlinjernas allmänna villkor samt villkoren för sammankomstbidraget. Se www.lycksele.se/fritid

Skötselbidraget till isbanor är 8 060 kr/säsong för isbana minst 900 m2 spolad och
plogad yta. Om isbanan är mindre reduceras bidraget.

Redovisning av antalet skötseltimmar och rapport om hur mycket isbanan har använts under säsongen, lämnas senast den 31 maj

Minimikravet för skötseln av isbanan är 30 timmar/säsong.

Under säsongen kommer slumpvis kontroll av isbaneunderhållet att göras.
Mer info
31 maj 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Övriga bidragÖvriga bidrag
SkoterlederAnsökan senastAnsökan
Ansökan om skötsel- anläggningsbidrag för skoterleder.
Bidrag utgår endast till föreningen Snowled.

Bidraget utbetalas efter att föreningen lämnat verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till Lycksele kommun verksamheten Näringsliv, Kultur och Fritid.

Mer info
15 november 2017 Inloggning krävs för att söka detta bidrag

     

Frågor eller synpunkter kring vår bidragshantering ställs till Bibbi Jonsson på telefon 0950-166 31.


FRI Webb-Bidrag
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.